SERVI ET ASPIRA | ONE TEAM ONE DREAM ONE SCHOOL | PAY IT FORWARD

SERVI ET ASPIRA | ONE TEAM ONE DREAM ONE SCHOOL | PAY IT FORWARD

Visie | Vision

Visie | Vision

By Hoërskool Ferdinand Postma word daar gestreef om binne ʼn geborge mikro-omgewing elke leerder se potensiaal te ontsluit sodat hy/sy volwaardig mens kan word en wees, om sodoende sy/haar plek in die makro-omgewing van ʼn multi-kulturele Suid-Afrika vol te staan en ʼn daadwerklike verskil te maak.   Ons aktualiseer ons visie deur die onderstaande as ons missie te stel.

At Ferdinand Postma High School we strive to unlock each learner’s potential within the micro-environment, in order to enable him/her to become and be a holistic developed individual. Enabling the learner to eventually stand firm in the macro-environment of a multi-cultural South Africa, and to make a noteworthy difference.  We actualise our vision by applying the mission noted below.

TOELATINGS | ADMISSIONS

By Ferdinand Postma word:

 • onderlinge respek vir die kulturele diversiteit van ons samelewing gekweek en waardes voorgehou wat met ʼn menseregte kultuur geassosieer word;
 • daar gefokus op die opvoeding van leerders as diensbare en verantwoordelike jong Suid-Afrikaners
 • optimale betrokkenheid van alle belanghebbendes verwag;
 • beide onderwysers en leerders gemotiveer om lewenslange leerders te bly.
 • akademiese voortreflikheid as ononderhandelbaar geag;
 • ondersteuning aan leerders, wat op verskillende terreine leemtes ervaar
 • alles moontlik gedoen om die skool ʼn suksesvolle onderwysinstelling te maak met ʼn deursigtige en demokratiese bestuurstyl en ʼn gesonde finansiële basis;
 • geleenthede geskep om leerders bloot te stel aan verrykende en verruimende loopbaanmoontlikhede.


At Ferdinand Postma:

 • underlying respect for cultural diversity in our community is nurtured and values associated with human rights are held;
 • during teaching activities the focus is on educating learners in order for them to become responsible, and serving young South Africans;
 • optimal involvement of all participants is expected;
 • both teachers and learners are motivated to remain life-long learners;
 • academic achievement is considered non-negotiable;
 • support is provided to learners experiencing difficulties in various areas;
 • we do everything possible to ensure that the school remains a successful teaching institution, with a democratic and transparent management style, and a healthy financial basis;
 • opportunities are created to expose learners to (enriching and broadening career possibilities).

VINNIGE SKAKELS | QUICK LINKS

Gallery
Graad / Grade 8
Ferdies Groei / Growth
Finansies / Finances
Kontak Ons / Contact Us

WAT ONS VIR JOU KAN DOEN?| WHAT WE CAN DO FOR YOU?