TOELATINGS | ADMISSIONS

Kennisgewing | Notice
Toelating tot die skool is streng volgens die Noordwes Onderwysdepartement (NWDE) se regulasies.
​Admission to the school is strictly according to the North West Department of Education (NWDE) regulations.

SKOOLFONDS / SCHOOL FEES 2024

 • Skoolgeld per jaar beloop R 24 000.00
 • Koshuisgeld per jaar beloop R 40 500.00 of R 10 125.00  per kwartaal vooruitbetaalbaar.
 • SETH – Hierdie fooi is addisioneel tot die skoolfonds per leerder. 
 • SETH-fooie beloop R 6 800.00 per jaar of R1700 per kwartaal of R680 per maand.

 • Tuition fees per year R 24 000.00
 • Hostel fees per year R 40 500.00 or R 10 125.00  per term in advance.
 • The fees are additional to the school fees per learner.
 • R 6 800.00 per year or R1 700 per term or R680 per month.


Navrae | Enquiries

Navrae moet gerig word aan Mnr. Stephan Fourie (Innovasiebestuurder).

 • E-pos: chat@ferdies.co.za
 • Telefoon: 018 290 5539


These are to be directed to Mnr. Stephan Fourie (Innovation Manager).

 • Email: chat@ferdies.co.za
 • Phone: 018 290 5539